Algemene Voorwaarden & Privacy beleid ENERCUP Deelnemers

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Wedstrijd: fitness- en bodybuilding wedstrijd “Enercup” welke georganiseerd wordt door Stichting Enercup.

1.2 Organisator/Organisatie: Stichting Enercup gevestigd te Assen waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.

1.3 Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich voor de wedstrijd heeft ingeschreven en door de organisatie is toegelaten voor deelname.

1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Organisatie en Deelnemer tot deelname aan de wedstrijd. Deze algemene voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst.

Artikel 2. Deelname

2.1Deelname aan de wedstrijd is slechts mogelijk indien:

  • het inschrijfformulier door de Deelnemer volledig ingevuld en verstuurd is
  • Het inschrijfgeld voor deelname aan de wedstrijd 2 weken voor de wedstrijd is betaald
  • Het speakerformulier volledig en naar waarheid is ingevuld en verzonden aan de Organisatie
  • Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden

2.2 De Deelnemer mag uitsluitend deelnemen aan de wedstrijd indien deze natuurlijke persoon tenminste de  vastgestelde minimum leeftijd van 16 jaar heeft bereikt op de dag van de wedstrijd. Voor internationale wedstrijden geld een leeftijd van 18 jaar.

2.3 Inschrijving voor de wedstrijd geschiedt middels het inschrijfformulier op de website van de Enercup.

2.4 Inschrijfgelden worden in geen enkel geval gerestitueerd.

2.5 Het is Deelnemer niet toegestaan zijn/haar rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.

2.6 Organisator kan op grond van uitzonderlijke redenen besluiten om de wedstrijd geen doorgang te laten vinden. Een dergelijk besluit geeft geen recht op vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten in relatie tot de wedstrijd.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

3.1 Deelname is geheel op eigen risico van de Deelnemer.

3.2 De Organisator is niet aansprakelijk voor enige door de Deelnemer geleden schade, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals letsel (al dan niet blijvend) of overlijden.

3.3 Organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.

3.4 De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van de schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan het Evenement.

3.5 Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden verklaart Deelnemer bekend te zijn met het feit dat deelname aan de wedstrijd een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en aan deze eis te voldoen.

3.6 Deelnemer vrijwaart de Organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de wedstrijd. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

3.7 Deelnemer vrijwaart de Organisatie voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan de wedstrijd, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld.

Artikel 4. Portretrecht

4.1 Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisatie voor openbaarmaking van tijdens of rond de wedstrijd gemaakte foto’s of beeldmateriaal en dergelijke, waarop Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5. Persoonsgegevens

5.1 De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisatie opgenomen in een bestand. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden verleent Deelnemer toestemming tot het gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie. Het is Deelnemer te allen tijde toegestaan hier schriftelijk bezwaar tegen te maken (per geschrift of e-mail), waarna Organisator het verstrekken van de gegevens aan derden zal stopzetten. Deelnemer verleent door deelname toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van zijn/haar naam en wedstrijdresultaten bijvoorbeeld door middel van publicatie op internet of Facebook.

Artikel 6: Reglement
6.1 Op deelname aan de wedstrijd zijn van toepassing de reglementen van de NPC. Organisatie gaat er vanuit dat Deelnemer deze regels heeft gelezen en naleeft.

Artikel 7: Gedragsregels

7.1 Het betreden van het terrein waar de wedstrijdlocatie zich bevind is geheel voor eigen risico van Deelnemer. Deelnemer wordt geacht de instructies van de Organisatie op te volgen.

7.2 Backstage toegang wordt alleen verkregen met een gepersonaliseerd bandje /pasje die Deelnemer krijgt bij de registratie door de Organisatie. Zonder dit wordt de toegang voor het backstage gedeelte Deelnemer ontzegd door de security. De persoonlijke passen/ bandjes zijn niet overdraagbaar. Evenzo geldt deze regel voor de coach(es) van Deelnemer.

7.3 Om de veiligheid te kunnen waarborgen zijn de volgende zaken niet toegestaan op het terrein of in het pand: drugs, glaswerk, blik, spuitbussen, wapens, en andere gevaarlijke voorwerpen. Het is niet toegestaan de doorgang in de gangpaden te belemmeren of de veiligheid op welke andere manier te belemmeren.

7.4 Om de sfeer goed te hebben en te houden zijn de volgende regels opgesteld waar Deelnemer zich aan hoort te houden:

  • Alle Deelnemers hebben respect voor elkaar en behandelen elkaar hoe hij/ zij graag behandeld wilt worden. Ongeacht sekse, geloof, lichaamsbouw en prestaties.
  • Ongewenste intimiteiten en (non) verbale agressie worden door Organisatie niet getolereerd.
  • Het is niet toegestaan kwetsende en/of discriminerende opmerkingen op welke wijze dan ook naar buiten te brengen.
  • Deelnemers die zich agressief gedragen of op enige andere wijze andere personen lastig vallen en blijven volharden in hinderlijk en of aanstootgevend gedrag kunnen door de security van de locatie verwijderd worden.
  • Indien men geen respect heeft voor de huisregels en zich hier niet aan kan houden kan de entree worden ontzegd. Zonder restitutie van entreegeld of cateringtegoed. Ontzegging van toegang kan ook gevolgen hebben voor komende evenementen.
  • Bij het plegen van strafbare feiten doet de organisatie aangifte bij de politie.

7.5 Als gevolg van het landelijk rookbeleid is het niet toegestaan om te roken in openbare gelegenheden. Op het terrein mag gerookt worden op de daarvoor aangegeven plekken. Er wordt tijdens de wedstrijd alcohol geschonken. Alcoholhoudende dranken mogen enkel genuttigd worden door personen van 16 jaar en ouder. Overmatig alcoholgebruik wordt niet getolereerd. Bij wangedrag/ drankmisbruik volgt ontzegging van de wedstrijd locatie. De beveiliging heeft opdracht daar op toe te zien. Backstage mag – in beperkte mate – alcohol gebruikt worden indien Deelnemer dit nuttigt ter voorbereiding op de wedstrijd. Indien de Deelnemer een waarschuwing heeft gehad van de organisatie vanwege gedragsproblematiek word de deelnemer bij de volgende keer verwijderd en gediskwalificeerd voor de wedstrijd.

7.6 Alcohol, drugs en anabolen zijn verboden. Zowel het gebruik als de handel hierin door Deelnemer en andere personen. Indien er enige verdenking is wordt de toegang direct ontzegd, zonder restitutie van het entreegeld of cateringtegoed.

7.7 Indien er medische problemen zijn of opspelen bij Deelnemer spreekt zijn/haar coach iemand van de Organisatie aan, zij brengen je naar de aanwezige verpleegkundigen toe, die het overnemen.  Indien er crisis is of een zodanige noodzaak dat er acuut gehandeld moet worden, is alles aanwezig, inclusief ambulance. Indien er gebruik gemaakt moet worden van de ambulance wordt dit verhaald op de verzekering van  Deelnemer.

7.8 De lockers zijn NIET beschikbaar voor Deelnemers en coaches. Deze zijn eigendom van de locatie.

7.9 De tanning die Deelnemer gebruikt mag niet afgeven. Deelnemer kan gebruik maken van de aanwezige spraytann. Indien Deelnemer eigen tanning gebruikt mag dit niet Panata, Dream-Tann of andere tanning wat afgeeft zijn. Deelnemer kan hiervoor worden gediskwalificeerd.

Artikel 8: Wijziging in de algemene voorwaarden

8.1 Organisatie behoudt zich het recht voor om eventueel de algemene voorwaarden te wijzigen.

 

Privacy beleid van Enercup

In deze privacy policy wordt uitgelegd wat het beleid van Enercup ten aanzien van de bezoekers van onze website (https://www.enercup.eu) en onze klanten, dit zijn de organisatoren van Enercup.

Enercup stelt de organisatoren van het evenement Enercup in staat om persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, zoals je naam, e-mailadres, geslacht, telefoonnummer, adres, je interesses en je aankopen van tickets. Daarnaast kunnen organisatoren analytische en tracking cookies plaatsen in de website. Of de organisator van het evenement van deze mogelijkheden gebruik maakt dien je ze zelf te vragen.

Nieuwsbrieven

Indien bezoekers, atleten, coaches e.a besluiten om zich in te schrijven op onze mailinglijst, zal hij/zij e-mails ontvangen met onder andere Enercup nieuws, updates, verwante product- of service-informatie of informatie over aanstaande wedstrijd of een wedstrijd gerelateerde merchandising. Deze e-mails kunnen gepersonifieerd zijn aan de hand van uw aankopen en website navigatie in het verleden. Voor het geval dat Gebruiker zich op een bepaald moment wil uitschrijven om in de toekomst geen e-mails meer te ontvangen, heeft Enercup onderaan elke e-mail gedetailleerde uitschrijvingsinstructies opgenomen.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger

 

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang dit nodig is, tenzij de wet een kortere bewaartermijn voorschrijft. Als u zich inschrijft op onze nieuwsbrief zullen wij uw e-mailadres bewaren totdat u zich uitschrijft.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Als je op onze site een contactformulier invult of als je je inschrijft als deelnemer dan laat je persoonsgegevens achter bij Stichting Enercup. Naast de persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt, registreren we ook je activiteit op onze site, je IP-adres, de internet browser en het device waarmee je onze site bezoekt. De verwerking van je persoonsgegevens vindt plaats op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande wet- en regelgeving voor de bescherming van privacy. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te gaan met ons privacy beleid.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Het verzorgen van de internetomgeving

Het versturen van e-mails

Het verzorgen van de (financiële) administratie

Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Het beheren van onze relaties.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Waarom?

Je persoonsgegevens worden door ons gebruikt om je te helpen bij het oplossen van problemen of om je goed te kunnen informeren over de Enercup en het verloop naar de wedstrijd toe. Om onze website, onze applicatie en onze service te verbeteren analyseren we ook gegevens en het gedrag op onze website.

 

Delen van persoonsgegevens 

Enercup zal je gegevens niet aan derden verkopen en niet aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

 

Bescherming van je privacy 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Dit kan tot gevolg hebben dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren.
Het is ten alle tijden mogelijk om je af te melden voor nieuwsbrieven of mailingen, maar afmelden kan ook het ongewenste effect hebben dat belangrijke informatie over het functioneren van Enercup niet aankomt. Wil je dat we je persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren, neem dan contact met ons op voa info@enercup.eu. Binnen 30 dagen passen wij je gegevens aan.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen. Alle personen die namens Enercup van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. Wij zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Wijziging Privacy beleid

Enercup behoudt zich het recht voor om haar Privacy beleid aan te passen conform de geldende privacyregels. Op onze website vindt u steeds de meest recente versie van ons Privacy beleid.

 

Contact

Als je vragen hebt over ons privacy beleid of als je wilt dat we gegevens verwijderen of anonimiseren, neem dan contact met ons op.