Huis -en gedrags regels atleten & gasten

 

 

Algemeen:

Door het betalen van het entreegeld (of deelname aan de wedstrijd/ coach zijn) en het betreden van de wedstrijdlocatie aanvaardt men automatisch en voorwaardelijk de huisregels: Het betreden van het terrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker en atleet. Je wordt geacht de instructies van de crew op te volgen.

Toegang/ entree:

Je entreebewijs/ je stempel (en eventueel met je e-ticket) die je bij de entree krijgt geld als toegang tot het pand en de wedstrijd. Backstage is alleen toegestaan voor de personen die hiervoor bevoegd zijn. Zij dragen zichtbaar een backstage pas of een pas wat hen toegang geeft om backstage aanwezig te zijn. De passen zijn gepersonaliseerd d.m.v. een foto en dus niet overdraagbaar. Zonder pas word je de toegang ontzegd door de security.

Schade:

Indien er door een atleet, bezoeker, coaches of een ander persoon (die voor het evenement komt)schade wordt toegebracht, aan de inventaris of het gebouw zal worden verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid (verantwoordelijke aansprakelijke of hun derde). Iedereen is verplicht toegebrachte schade direct aan een medewerker te melden. Enercup stelt zich niet aansprakelijk en is niet verantwoordelijk voor enig letsel of schade ontstaan aan bezoekers en atleten of goederen van bezoekers en atleten. Hieronder wordt ook diefstal en vermissing verstaan.

Veiligheid:

De volgende zaken zijn niet toegestaan op het terrein en worden door de security in beslag genomen: drugs, glaswerk, blik, spuitbussen, wapens, en andere gevaarlijke voorwerpen. Het is niet toegestaan de doorgang in de gangpaden te belemmeren of de veiligheid op welke manier te belemmeren.

Gedrag/ houding:

Elke bezoeker en atleet hebben respect voor elkaar en behandeld elkaar hoe hij/ zij graag behandeld wil worden. Ongeacht sekse, geloof, lichaamsbouw en prestaties. Ongewenste intimiteiten en (non) verbale agressie tolereren wij niet. Bezoekers en/of atleten die zich agressief gedragen of op enige andere wijze andere bezoekers lastig vallen en blijven volharden in hinderlijk en of aanstootgevend gedrag kunnen door de security van de locatie verwijderd worden. Het is niet toegestaan kwetsende en/of discriminerende opmerkingen op welke wijze dan ook naar buiten te brengen.

Indien men geen respect hebben voor de huisregels en hier niet aan kunnen houden kan de entree worden ontzeg. Zonder restitutie van entreegeld of cateringtegoed. Ontzegging van toegang kan en zal ook gevolgen kunnen hebben voor komende evenementen.
Bij het plegen van strafbare feiten doet de organisatie aangifte bij de politie.

Klachten, op- en aanmerkingen:

Indien je klachten hebt vinden wij het prettig dat deze aan ons kenbaar gemaakt worden aan de medewerkers zodat wij de klacht kunnen behandelen.

Media, Geluid, Speakers en Versterkers, Videocamera’s, Fototoestellen, Porto’s:

Tijdens de wedstrijd worden foto- en video opnames gemaakt.
Bij betreden van het terrein geven bezoekers en atleten stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te gebruiken voor promotionele doeleinden.

  • Tijdens het evenement Enercup is het verboden te flyeren door andere organisaties c.q. commerciële activiteiten te ontplooien anders dan na toestemming van de organisatie. Videocamera’s zijn toegestaan, onder bepaalde voorwaarden; je moet kunnen aantonen dat het jouw eigendom is en beeldmateriaal mag uitsluitend voor privé- doeleinden gebruikt worden.  Tevens mogen er geen professionele foto en video camera’s in de theaterzaal zonder dat er overleg is geweest met de organisatie. Er moet een mediapas worden aangevraagd. Indien er geen toestemming is verleend en deze worden wel gebruikt en gezien worden deze in beslag genomen door de beveiliging. Meenemen van camera’s is geheel op eigen risico.
  • Tijdens het evenement worden foto- en video opnames ( en eventuele tv opnames) gemaakt. Bij binnenkomst geven bezoekers, atleten en coaches stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.
  • Wij behouden ons het recht voor beeldmateriaal in beslag te nemen als het vermoeden bestaat dat deze voor commerciële redenen kan worden gebruikt of privacy van derden in het gedrang kan komen.
  • Ook, als wij na afloop van een evenement, op enige wijze ook beeldmateriaal van een door Enercup georganiseerd evenement zien dat voor andere dan privé doeleinden wordt gebruikt zullen wij stappen ondernemen.
  • Het gebruik maken van portofoons door bezoekers is tijdens het evenement niet toegestaan, ook is zendapparatuur op welke wijze dan ook strikt verboden.
  • Tijdens de wedstrijd zou het prettig en respectvol zijn om het geluid van je telefoon aan te passen, gelieve stil of op trilstand.

Drank -en rookbeleid:

Als gevolg van het landelijk rookbeleid is het niet toegestaan om te roken. Op het terrein mag gerookt worden op de daarvoor aangegeven plekken. Er wordt tijdens het evenement alcohol geschonken. Alcoholhoudende dranken mogen enkel genuttigd worden door personen van 18 jaar en ouder. Overmatig alcoholgebruik wordt niet getolereerd. Bij wangedrag/ drankmisbruik volgt ontzegging van het evenement. De beveiliging heeft opdracht daar op toe te zien. Op het terrein zelf mag gerookt worden op de daarvoor aangegeven plekken.

Verdovende middelen:

Alcohol, drugs en anabolen zijn verboden. Zowel het gebruik als de handel hierin. Indien er enige verdenking is wordt de toegang direct ontzegd, zonder restitutie van het entreegeld of cateringtegoed.

Medische problemen/ medische zorg c.q. advies nodig:

Indien er medische problemen zijn of opspelen spreek je iemand van de organisatie aan, zij brengen je naar de aanwezigen verpleegkundigen toe. Zij nemen het over.  Indien er crisis is of een zodanige noodzaak dat er acuut gehandeld moet worden, is alles aanwezig, inclusief een ambulance. Indien er gebruik gemaakt moet worden van de ambulance wordt dit verhaald op de verzekering van de atleet of de bezoeker.

Toiletten:

Er zijn toiletten in het pand, dus wildplassen is niet nodig en niet toegestaan. De toiletten zijn afgeplakt met folie om te voorkomen dat deze onder de bruining komen. Wij willen graag de wc brillen en omgeving houden zoals deze zijn.

Garderobe:

Er is een garderobe aanwezig. Garderobe is verplicht! Er mogen geen jassen in het theater zelf, dit zijn de voorschriften van de brandweer i.v.m. veiligheid. Voor gebruik van zowel de bezoekers als atleten. In de kleedkamers kunnen de atleten en coaches hun spullen kwijt. De bezoekers betalen een gepast bedrag van € 1,00 voor een kledinghaak bij de garderobe. Gedurende de gehele wedstrijd is hier iemand aanwezig.
Enercup stelt zich niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte kledingstukken, tassen, helmen, etc. Gebruik van de garderobe is op geheel eigen risico.

Snacks & dranken:

Eten en drinken zijn binnen verkrijgbaar. Deze mogen ook binnen genuttigd worden, echter gebruik de afvalbakken waarvoor ze bedoeld zijn. In de theaterzalen mag niet gegeten en gedronken worden. Wij gaan er vanuit dat iedereen zich bewust is van het feit dat de zaal schoon moet worden gehouden, dit is een verantwoordelijkheid van zowel de organisatie als de bezoekers. Bij geen gehoor geven aan het verzoek om afval op te ruimen zijn wij bevoegd eventueel etenswaar van de verantwoordelijke in beslag te nemen, dit kan na afloop van het evenement opgehaald worden tenzij het om bederfelijke goederen gaat, die worden direct weggegooid.

Tijdens de wedstrijd is de horeca geopend in de Foyer.

Enercup behoudt zich het recht voor om eventueel de huisregels te wijzigen.

Iedereen (bezoekers en atleten) aanvaardt automatisch en voorwaardelijk de huisregels.